Garance

Záruční podmínky:


- Výrobce zaručuje správný chod infratopení po dobu 5 let od data zakoupení.

- Vyskytnou-li se v průběhu záruční lhůty u zařízení funkční závady způsobené výrobcem, pak ten toto zařízení bezplatně opraví či vymění v souladu s ustanoveními zde uvedených podmínek.

- Záruku lze nárokovat pouze po předložení originálu dodacího listu s osvědčením o koupi.

- Tato záruka nezakládá právo na náhradu a krytí škody, jež vznikla v důsledku úprav zařízení provedených bez předchozího písemného souhlasu výrobce, byť s cílem uvést zařízení do souladu s místními technickými předpisy či bezpečnostními normami.

- Životnost uváděná výrobcem je až 20 let.

Tato záruka pozbývá platnosti v případě:

- provedení úprav či zásahů do výrobní konstrukce zařízení ze strany kupujícího;

- nesprávného zacházení se zařízením;

- používání zařízení v rozporu s platnými ustanoveními a/nebo s návodem poskytnutým výrobcem k používání a obsluze;

- při instalaci či užívání zařízení, u něhož došlo k porušení technických předpisů a bezpečnostních norem;

- provedení oprav neautorizovaným servisním střediskem či prodejcem;

- výskytu nehody, zásahu blesku, zatopení, požáru či jiných neblahých okolností, jež se vymykají kontrole výrobce, jako jsou případy zásahu vyšší moci;

- závad nastalých během přepravy zařízení k zákazníkovi (s výjimkou případů, kdy dopravu zabezpečuje zplnomocněný prodejce či výrobce);

- vykáže-li systém, v rámci něhož se dané zařízení používalo, nějaké poruchy;

- používání zařízení při vyšším než stanoveném napětí (tj. s odchylkou přesahující 10 % nominálního napětí) a/nebo při vlhkosti překračující 80 % za teploty prostředí 25 °C.